Alex Spelansvarig
22 jun 2022   #0
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställa röstlängden
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två personer att justera protokollet
7. Val av rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. Ekonomisk berättelse för förra året
10. Revisorernas berättelse för förra året
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Motioner
15. Val av årets styrelse
16. Val av årets revisor
17. Val av föreningens företrädare
18. Val av årets valberedare
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
0 poäng