Stadgar

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Playstar.

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Örebro.

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsförbund.

§4 Syfte

Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

§5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer

Revisorer granskar föreningens räkenskaper, förvaltning och verksamhet. Revisorer äger rätt att när som helst få granska föreningens tillgångar, räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Revisorer skall lämna in en revisorsberättelse senast två (2) veckor innan årsmötet.
Årsmötet väljer en till två revisorer som tillträder direkt efter valet. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning

Valberedningen föreslår personer till de av stadgarna fastställda valen. Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor innan årsmötet.
Valberedningen består av minst två (2) personer.
Valberedningen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar kallas minst fyra (4) veckor i förväg. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor innan årsmötet. Annars behandlas de som en övrig fråga och måste bifallas med två tredjedelars (2/3) majoritet.

Årsmöteshandlingarna skall vara tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av två personer att justera protokollet
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 8. Ekonomisk berättelse för förra året
 9. Revisorernas berättelse för förra året
 10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 11. Motioner
 12. Årets verksamhetsplan
 13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 14. Val av årets styrelse
 15. Val av årets revisor
 16. Val av årets valberedare
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

§12 Extra årsmöte

Om styrelsen, eller revisor eller minst 1 % av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst fyra (4) veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar (2/3) av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i möteshandlingarna senast en (1) vecka innan årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte.
Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
Logga in


Från forumet
Alex och Harley - CS:GO
Counter-Strike GO • Svar 3
Visningar 404 • Aktiv 28 sep, kl. 17:00
Bannad för aimbot
Bannad? • Svar 12
Visningar 1439 • Aktiv 24 sep, kl. 21:35
Westwood
Public-servrarna • Svar 4
Visningar 359 • Aktiv 22 sep, kl. 21:08
FPS
Public-servrarna • Svar 3
Visningar 294 • Aktiv 11 sep, kl. 20:33
Vaniljbullar
Rapportera spelare • Svar 0
Visningar 273 • Aktiv 5 sep, kl. 19:56
Bannad från goagubbar
Bannad? • Svar 1
Visningar 389 • Aktiv 3 sep, kl. 21:19
Felaktigt bannad för aimkey/aimbot
Bannad? • Svar 3
Visningar 668 • Aktiv 26 aug, kl. 18:34
Trevlig Helg På Er
Counter-Strike GO • Svar 0
Visningar 188 • Aktiv 26 aug, kl. 09:47
Orimligt
Bannad? • Svar 1
Visningar 329 • Aktiv 14 aug, kl. 11:08
Bannad
Bannad? • Svar 1
Visningar 405 • Aktiv 11 aug, kl. 18:10

Playstars sponsorer
Bredband 2
Statsnät